Úvod > Podpora

PodporaNa této stránce můžete nahlásit Váš požadavek na servis, uživatelskou nebo jinou systémovou podporu. Vaše žádost bude zaregistrována a podle charakteru postoupena k vyřízení. Požadavky týkající se SW Aktion a Astris (helpdesk) jsou průběžně řešeny pracovníky podpory. Ostatní požadavky vyžadující např. servisní zásah na místě, jsou postoupeny k řešení servisnímu oddělení, které Vás bude informovat o dalším postupu. V případě potřeby doplnění žádosti se s Vámi pracovník podpory spojí. Doba pro řešení požadavků je dána Vaším typem servisní smlouvy.

Nahlášení požadavku telefonicky (8-16hod): +420 222 746 303ON-LINE POŽADAVEK >


Přihlášení na portálu technické podpory AKTION pomocí svého jména a hesla.POŽADAVEK >


Odeslání požadavku pro neregistrované uživatele pomocí kontaktního formuláře.Kontaktujte nás

* údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Programy služeb servisu a podpory jsou poskytovány ve čtyřech úrovních. Podle charakteru Vašeho systému a požadavku na rychlost řešení lze vybrat program, který Vám bude optimálně vyhovovat. V případě, že v jednom objektu využíváte více systémů (zabezpečení, docházka, kamery, apod.), lze programy služeb servisu a podpory aplikovat na jednotlivé systémy podle důležitosti. Programy jsou platné od 3/2014. Pro zákazníky, kteří mají uzavřené servisní smlouvy před tímto datem, zůstávají v platnosti původní smluvní podmínky.

Máte-li zájem o aktualizaci stávajícího programu servisní podpory podle nových podmínek, odešlete Vaši žádost prostřednictvím formuláře. Obchodní oddělení Vás bude kontaktovat s návrhem smlouvy.
Parametr/ProgramDNESZÍTRATÝDENZÁRUKA
Servisní a systémová podpora placená placená zdarma zdarma cena dle rozsahu systému
Garance zahájení řešení DNES ZÍTRA TÝDEN TÝDEN v ceně servisní podpory
Čas technika na cestě zdarma ano ano ne ne v ceně servisní podpory
Doprava na revizi / prohlídku zdarma ano ano ne ne v ceně servisní podpory
Expresservis ano ano ne ne v ceně servisní podpory
Expresoprava ne(+) ne(+) ne ne (+) lze přikoupit
Technická podpora zdarma ano ano ano ano služba je poskytována automaticky v ceně aktualizace nebo prohlídky
Aktualizace SW ano ano ano ano cena dle rozsahu systému
Prohlídka ano ano ano ne cena dle rozsahu systému
Revize ano ano ano ne cena dle rozsahu systému

Placená - placená služba (měsíčně, ročně, individuálně), výše podle ceníku a rozsahu systému a služeb

Garance zahájení řešení - je to doba, do kdy bude zahájeno řešení požadavku servisu nebo podpory

 • DNES - v den nahlášení při splnění podmínky, že bylo nahlášeno do 12 hodin (platí 24/7)
 • ZÍTRA - další pracovní den v pracovní době při splnění podmínky, že bylo nahlášeno v pracovní době
 • TÝDEN - do 7 kalendářních dnů v pracovní době při splnění podmínky, že bylo nahlášeno v pracovní době
 • ZÁRUKA – program je poskytován automaticky při nákupu nového systému po dobu trvání záruky, nebo v případě zakoupené služby Aktualizace SW (u SW Aktion, ASTRIS)

Pokud zákazník nemá některou z uvedených garancí, řešení požadavku bude zahájeno dle momentálních kapacit a vytíženosti technického oddělení.

Technická podpora zdarma - jedná se o pomoc při řešení standardních požadavků zákazníka formou vzdálené správy, hotline nebo helpdesk dle podmínek Servisní a Systémové podpory. Zdarma je poskytována pouze v pracovní době dodavatele, mimo ní je za úhradu i pro zákazníky s Garancí zahájení řešení 24/7. Je součástí všech programů nebo je poskytována jakou součást samotné Aktualizace SW.

Čas technika na cestě zdarma - čas druhého a dalšího technika strávený na cestě do místa řešení požadavku

Doprava na Revizi/Prohlídku zdarma - doprava na revize a prohlídky se neúčtuje

Expresservis - pro havarijní stav zařízení, kdy jsou kroky k odstranění závady zahájeny prioritně, nejdéle do 6 hodin od nahlášení. Za okamžik nahlášení se bere telefonické spojení s pracovníkem technické podpory (Hotline).

Expresoprava - odstranění závady nebo uvedení zařízení do náhradního provozu je provedeno do 7 dnů od zahájení opravy, a to formou výměny dílu nebo zapůjčením ekvivalentního zařízení. Pro havarijní stav je termín uvedení do provozu 48 hodin. Tato forma se použije v případě, kdy by oprava zařízení trvala déle, než jsou uvedené termíny.

Aktualizace SW - poskytování nových verzí programového vybavení Aktion, Astris (případně jiného SW dle specifikace)

Prohlídka - pravidelná prohlídka a funkční zkouška systému dle příslušných norem a předpisů

Revize - pravidelná elektrická revize systému dle příslušných norem a předpisů

Servis systémů zabezpečujeme pomocí vlastního servisního oddělení s působností po celé ČR a Slovensku. Pravidelný servis, údržba a technická podpora umožňují provozovat zařízení bez nutnosti oprav, které mohou být v budoucnu technicky i cenově velmi náročné. Pravidelná kontrola a údržba systémů je předpokladem dlouhodobé funkčnosti, Rovněž je přímo vyžadována předpisy a normami.

V případě pojistné události je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění dodržování nařízení ČSN při provozu zařízení. Dle ČSN 33 2000-1, 33 2000-6 a 33 1500 je základním požadavkem povinnost dodavatele dodat při předání díla výchozí revizní zprávu a povinnost uživatele (provozovatele) při provozování tohoto zařízení zajišťovat dle ČSN pravidelné revize a kontroly zařízení.

Pravidelné revize zařízení:

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 a ČSN pro jednotlivá zařízení. Lhůty pravidelných revizí se stanovují dle druhu prostředí, umístění el. zařízení a druhu objektu. Pravidelná revize prováděná našimi techniky na základě servisní smlouvy obsahuje:

 • Měření provozních veličin silnoproudých částí systému
 • Měření izolačního odporu
 • Kontrola napájecí části a krytí
 • Vyhotovení zprávy o provedení revize

Pravidelné prohlídky zařízení

Prohlídka je zaměřena na provádění funkčních zkoušek zařízení. Cílem prohlídky je zkouška systému jako celku a údržba vybraných komponentů systému (extrémně namáhané části, baterie, mechanické komponenty, apod.). Prohlídka na základě servisní smlouvy obsahuje - podle typu a rozsahu systému:

Přístupový a docházkový systém
 • kontrola čtecího dosahu snímačů a terminálů
 • kontrola a údržba řídící stanice PC (čištění prachu, kontrola disku adresářů, antivirová ochrana, mazání dočasných souborů, optimalizace výkonu)
 • kontrola funkčnosti a čištění elektromagnetických zámků (spínání, upevnění, chod, promazání)
 • kontrola funkčnosti a seřízení síly mechanických zavíračů dveří
 • kontrola funkčnosti, čištění a seřízení turniketů, závor a elektrických pohonů (upevnění, promazání)
 • kontrola funkce vstupních zařízení (dveřní tlačítka, nouzové spínače, ovládací skříňky turniketů)
 • kontrola funkce výstupních zařízení (kontrolky, zpětná signalizace, vnější/vnitřní siréna)
 • kontrola sabotážních smyček systému (TAMPER)
 • kontrola stavu akumulátorů, kapacity akumulátorů
 • kontrola napájení při signalizaci poplachu a chodu na záložní akumulátor
 • kontrola SW databázového serveru SQL, parametrizace, údržba, zálohování dat
 • kontrola SW komunikace řídící stanice a adresových bodů, kontrola nastavení, optimalizace
 • kontrola aplikačního SW, odezvy aplikace, uživatelská optimalizace
Kamerový systém
 • kontrola detekčního prostoru
 • přezkoušení mechanického upevnění kamer
 • překontrolování jejich správného nastavení
 • vyčištění okének kamerových krytů či čoček objektivů
 • ověření správného nastavení clony, popř. rozsahu regulace u objektivů s automaticky řízenou clonou
 • přezkoušení konektorových spojů
 • přezkoušení funkce všech v systému používaných zařízení na zpracování signálu včetně všech jejich připojení
 • vyčištění vnitřních prostorů monitorů od prachu nasátého elektrostatickými účinky vysokonapěťového zdroje
 • přezkoušení ostření monitorů a jejich případné nastavení
 • přezkoušení záznamu a reprodukce u videorekordérů (timelapse) nebo záznamu na HDD
 • kontrola SW kamerové serveru, parametrizace, údržba, zálohování dat
 • přezkoušení kvality tisku u videotiskáren
Elektrická požární signalizace
 • kontrola a zkouška funkce ústředny (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorů, kapacity akumulátorů
 • kontrola napájení při signalizaci poplachu a chodu na záložní akumulátor
 • kontrola programu ústředny z PC
 • zkouška automatických hlásičů dle použitého typu
 • zkouška tlačítkových hlásičů
 • kontrola funkce výstupních zařízení (kontrolky, zpětná signalizace, vnější/vnitřní siréna, hlasové komunikátory, přenosová zařízení, OPPO, klíčové trezory)
 • případná údržba všech prvků systému
 • kontrola vedení provozní knihy systému
 • proškolení osob pověřených obsluhou zařízení
Elektrická zabezpečovací signalizace
 • kontrola a zkouška funkce ústředny (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorů, kapacity akumulátorů
 • kontrola napájení při signalizaci poplachu a chodu na záložní akumulátor
 • kontrola funkce všech detektorů (poplachových smyček) systému
 • kontrola tísňových tlačítek
 • kontrola sabotážních smyček systému (TAMPER)
 • kontrola funkce výstupních zařízení (kontrolky, zpětná signalizace, vnější/vnitřní siréna, hlasové komunikátory)
 • kontrola spojení s PCO
 • kontrola detekčního prostoru aktivních prvků
 • údržba všech prvků systému

Další důležité informace

Dle ČSN 33 2000-1, 33 2000-6 a 33 1500 musí být každé elektrické zařízení během výstavby nebo po dokončení, před tím, než ho uživatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Účelem je ověření splnění bezpečnostních požadavků výše uvedených norem a norem souvisejících, příp. doporučení k učinění takových opatření, aby nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných komponentů. Provedení výchozí revize musí být písemně doloženo revizní zprávou, příp. doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními předpisy (osvědčení o jakosti a kompletnosti, homologace, prohlášení o shodě). Z hlediska řešení, provozu a údržby zařízení systému požární signalizace je nutné dále řídit se ustanoveními norem ČSN EN 54-1, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4, ČSN EN 54-11 (ČSN 34 2710), které stanovují požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro ústředny systémů EPS instalované v budovách, a dále vyhláškou Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o provádění zkoušek činnosti zařízení EPS při provozu. Aby byla trvale zaručena správná funkce bezpečnostních systémů (EZS KVS), je dle ČSN CLC/TS 50131-7 odpovědností uživatele (provozovatele) zajištění pravidelné údržby systému (funkčních zkoušek a servisních úkonů) a v případě potřeby opravy. Mezi uživatelem (provozovatelem) a příslušnou organizací má být po skončení montáže dohodnut způsob zajištění údržby (funkčních zkoušek a servisu) a oprav.